GĐPT Pháp Vân (Pomona): Lễ An Linh và cầu siêu Cố Phật tử, Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Thuận Tôn Thất Thiện


Lễ An Linh và cầu siêu Cố Phật tử, Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Thuận Tôn Thất Thiện và Chư Hương Linh an trú tại Chùa Pháp Vân. Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật gia hộ cho Cố Huynh Trưởng Tâm Thuận Tôn Thất Thiện và Chư Hương Linh vãng sanh cực lạc quốc. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s