Chögyam Trungpa Rinpoche/Đạo Sinh chuyển ngữ: Tâm Giác Ngộ

“Theo truyền thống Phật giáo, con đường tâm linh là tiến trình vượt qua sự mê mờ của chúng ta, khám phá trạng thái giác ngộ của tâm. Khi trạng thái tâm giác ngộ bị tự ngã và các hoang tưởng kèm theo chen vào thì nó mang tính chất của một loại bản năng tiềm ẩn. Vì thế, vấn đề không phải là kiến lập trạng thái tâm giác ngộ, mà đúng hơn là đốt cháy các mê lầm chướng ngại tâm này. Trong tiến trình đốt cháy các mê lầm, chúng ta khám phá ra giác ngộ. Nếu tiến trình khác đi, trạng thái tâm giác ngộ sẽ là một sản phẩm, phụ thuộc vào nhân quả, và vì thế phải chịu sự phân rã. Bất cứ cái gì được tạo ra thì sớm hay muộn cũng phải bị hủy hoại. Nếu giác ngộ được tạo ra theo cách như thế, sẽ luôn có khả năng tự ngã sẽ tái khẳng định chính nó và khiến cho tâm trở lại trạng thái mê mờ. Giác ngộ thì thường hằng vì chúng ta không tạo ra được; chúng ta chỉ khám phá nó.
Trong truyền thống Phật giáo, ẩn dụ về mặt trời xuất hiện từ sau những đám mây thường được dùng để giải thích sự khám phá ra giác ngộ. Trong thiền tập, chúng ta xóa đi sự mê mờ của tự ngã để có thể nhìn thấy trạng thái tỉnh giác. Sự vắng mặt của vô minh, của sự bị xen vào, của hoang tưởng, mở ra một cái nhìn to lớn về đời sống. Người ta tìm ra một lối hiện hữu khác biệt.” ~ Đạo Sinh chuyển ngữ
According to the Buddhist tradition, the spiritual path is the process of cutting through our confusion, of uncovering the awakened state of mind. When the awakened state of mind is crowded in by ego and its attendant paranoia, it takes on the character of an underlying instinct. So it is not a matter of building up the awakened state of mind, but rather of burning out the confusions which obstruct it. In the process of burning out these confusions, we discover enlightenment. If the process were otherwise, the awakened state of mind would be a product, dependent upon cause and effect and therefore liable to dissolution. Anything which is created must, sooner or later, die. If enlightenment were created in such a way, there would always be the possibility of ego reasserting itself, causing a return to the confused state.
Enlightenment is permanent because we have not produced it; we have merely discovered it. In the Buddhist tradition the analogy of the sun appearing from behind the clouds is often used to explain the discovery of enlightenment. In meditation practice we clear away the confusion of ego in order to glimpse the awakened state. The absence of ignorance, of being crowded in, of paranoia, opens up a tremendous view of life. One discovers a different way of being. ~ Chögyam Trungpa Rinpoche

Leave a Reply