Padmasambhava/Đạo Sinh chuyển ngữ: Nếu Muốn Thực Hành Chánh Pháp

“Hãy làm như thế này nếu các vị muốn thực hành Chánh pháp! Hãy ghi nhớ những lời dạy của thầy các vị. Đừng biến kinh nghiệm thành khái niệm vì điều đó chỉ làm cho các vị dính mắc hoặc giận dữ. Hãy nhìn vào tâm của mình, ngày cũng như đêm. Nếu dòng tâm có chứa bất cứ điều gì bất thiện thì hãy tận tâm từ bỏ mà theo đuổi điều thiện.
Ngoài ra, khi thấy ai làm ác thì hãy khởi tâm từ bi đối với họ. Hoàn toàn có khả năng các vị sẽ cảm thấy tham luyến hoặc ghét bỏ những điều được tri nhận nào đó. Vậy hãy từ bỏ thói quen đó đi. Mỗi khi muốn đeo bám điều gì hấp dẫn, hoặc chán ghét những gì khả ố thì phải hiểu rằng đó chỉ là vọng tưởng điên đảo của các vị, tất cả chỉ như mộng như huyễn.” ~ Đạo Sinh chuyển ngữ
Do like this If you want to practice the true Dharma! Keep your master’s oral instructions in mind. Don’t conceptualize your experience, as it just makes you attached or angry. Day and night, look into your mind. If your stream of mind contains any nonvirtue, renounce it from the core of your heart and pursue virtue.
Moreover, when you see other people committing evil, feel compassion for them. It is entirely possible that you will feel attachment to or aversion for certain sense objects. Give that up. When you feel attachment towards something attractive or aversion towards something repulsive, understand that to be your mind’s delusion, nothing but a magical illusion. ~ Padmasambhava

Leave a Reply