Ayya Khema/Đạo Sinh chuyển ngữ: Kết Quả Cộng Nghiệp

“Nhiều người trong chúng ta đang sống chung với gia đình. Chúng ta sống chung với nhau nhiều lắm cũng chưa tới một đời người. Trong khoảng thời gian mong manh được ở cùng nhau, chúng ta nên gắng giữ hòa khí với nhau, đồng thời sống theo Pháp được chừng nào tốt chừng đó. Ngày cũng như đêm, hãy hướng tâm đến điều lành, tình thương và lòng từ bi. Chỉ cần một lần đảnh lễ, thốt ra một lời cầu nguyện, một thoáng suy gẫm về thể tánh của tâm cũng là những hạt giống dẫn đến giác ngộ. Được ở với nhau trong đời này như vợ chồng, cha con, là kết quả cộng nghiệp của chúng ta trong quá khứ. Vì thế, dù bất cứ giá nào, chúng ta cũng không nên cãi vã mà hãy sống hòa thuận với nhau.” ~ Ayya Khema/Đạo Sinh chuyển ngữ

Many of us lead family lives. At most, the members of a family stay together for the duration of a single lifetime, often much less. While that fleeting moment of being together still lasts, we should try to remain in perfect harmony with each other, while observing the Dharma as much as possible. Night and day, let us turn our minds toward goodness, love, and compassion. Doing a single prostration, saying a simple prayer, contemplating the nature of the mind for an instant are seeds that lead to enlightenment. To be united in this life as man and wife, parent and children, is the result of our past actions, of a shared karma. That is why we should at all costs avoid quarreling and live in harmony.

______________
https://en.wikipedia.org/wiki/Ayya_Khema

Leave a Reply