1 thought on “Thích Thắng Hoan: Thông Bạch Vu Lan 2020 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ

Leave a Reply

%d bloggers like this: