Sa Môn Thích Thắng Hoan: Thông Bạch Vu Lan PL 2560 của Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM CHÁNH VĂN PHÒNG 704. East “E” Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A. | Tel. & Fax: (909) 986-2433  ————- THÔNG BẠCH VU LAN PHẬT LỊCH 2560 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính…