GHPGVNTN-HK: Thông Tư khuyến thỉnh cử hành Khánh Đản PL 2564, và hiệp lực cầu nguyện

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
COUNCIL OF MANAGEMENT
CENTRAL OFFICE
_______________________________________
4717 W. First St., Santa Ana, CA 92703 – U.S.A.  |  Tel.: (714) 571-0473  *  Fax: (714) 568-1009

 Phật Lịch 2563 – Số 46/HĐĐH/TT/CT

THÔNG TƯ

Kính gửi: Chư tôn Trưởng Lão, chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và quý Cư Sĩ Thành Viên GHPGVNTNHK,
Trích yếu: V/v khuyến thỉnh long trọng cử hành Khánh Lễ Đản Sanh của Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và hiệp lực cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân loại sớm tiêu trừ tật bệnh,

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni,
Kính thưa quý Cư Sĩ,

Mùa Phật Đản năm nay lại về trong hoàn cảnh đau thương tang tóc của toàn thể nhân loại đang phải gánh chịu trận đại dịch của thế kỷ do vi khuẩn corona gây ra. Trong bối cảnh điêu linh này, là người con Phật, chúng ta lại càng luôn tâm niệm lời Phật dạy, “các pháp do duyên sinh cũng do duyên diệt,” để thấu rõ bản chất vô thường giả tạm của cuộc đời mà tấn tu đạo nghiệp hầu giải thoát khổ đau cho mình và người.

Dù hoàn cảnh không cho phép chúng ta tổ chức Đại Lễ Phật Đản quy tụ đông người như truyền thống lâu nay, chúng ta vẫn không bao giờ quên ân đức giáo hóa cao dày của đức Thế Tôn. Vì vậy, để xưng tụng ngày xuất thế hy hữu của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni nơi cõi đời ngũ trược ác thế này, Hội Đồng Điều Hành thành tâm khuyến thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni và quý Cư Sĩ, tùy hoàn cảnh sở tại, long trọng cử hành Lễ Khánh Đản tại trú xứ của mình với sự cẩn trọng, tuân thủ lệnh cách ly và không tụ họp đông đảo của tiểu bang, liên bang.

Cũng nhân mùa an cư kiết hạ, Hội Đồng Điều Hành một lần nữa xin khuyến thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni tùy thuận hoàn cảnh cấm túc an cư, trì tụng kinh chú để tự thúc liễm thân tâm, tiến tu đạo nghiệp và cũng để hồi hướng công đức cầu nguyện cho thế giới hòa bình và nhân loại sớm tiêu trừ tật bệnh.

Thành tâm kính chúc chư tôn Trưởng Lão, chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, đạo nghiệp viên thành. Đồng kính chúc quý Cư Sĩ thân tâm an lạc, đạo tâm kiên cố.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nay Thông Tư.

Santa Ana, ngày 13  tháng 4  năm 2020
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK
Chủ Tịch
Sa Môn Thích Tín Nghĩa

 _____________________________

Nơi nhận:

  • Hội Đồng Giáo Phẩm để “kính thẩm tường,”
  • Hội Đồng Điều Hành để “tri hành,”
  • Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hoa Kỳ để “tri hành,”
  • Hồ sơ lưu.

Leave a Reply