Carolyn Rose Gimian: What is Monkey Mind? – Tâm Khỉ

 

Carolyn Rose Gimian is a meditation teacher trained by Chogyam Trungpa. She is the editor of Smile at Fear: Awakening the True Heart of Bravery, and other teachings by Chogyam Trungpa, including his collected works.

We all recognize monkey mind—that wild mind going in more than one direction at a time, swinging from one branch of thought to the next. It wants the next banana, the next big thing, the next small thing. It wants to keep moving. Monkey mind likes texting and online gaming. It’s the mind that likes to be mindless.

With our modern culture of distraction, you might think that we invented the idea of speedy monkey mind. However, the Mahayana teachings in both China and Japan have talked about monkey mind for more than 1,500 years. In the ancient description of the cycle of karmic cause and effect, the nidanas, consciousness is symbolized by a monkey inside a house whose windows represent the senses.

Meditation is a vehicle to tame monkey mind. By sitting simply, being present, following our breath, and labeling our thoughts, we entice the monkey to come down from the trees and rest. It takes repeated effort, but eventually monkey mind calms down.

Surprisingly, when monkey mind is tamed, focused, and quiet, it has great energy and power. Chögyam Trungpa said we might discover the monkey is actually a gorilla—much more potent and expansive than we imagined. It might be buddhamind, in fact. ~ https://www.lionsroar.com/monkey-mind/

___________________

TÂM KHỈ

Đạo Sinh (Việt dịch)

Tất cả chúng ta đều nhận biết tâm khỉ. Cái tâm hoang dã đó di chuyển nhiều hướng khác nhau trong cùng một lúc. Nó chuyền từ cành “suy nghĩ” này sang cành “suy nghĩ” khác. Nó muốn quả chuối kế đó, rồi nó muốn cái thứ thật to kia, rồi nó muốn cái thứ thật nhỏ kia. Nó muốn di chuyển liên tục. Tâm khỉ thích nhắn tin và chơi games trực tuyến. Đó là loại tâm thích “phân liệt”.

Với văn hóa tán loạn tâm hiện nay của chúng ta, có thể các bạn nghĩ rằng chúng ta đã phát minh sáng kiến tâm khỉ thần tốc. Tuy nhiên, giáo pháp Đại thừa ở cả Trung Hoa và Nhật Bản đã nói về tâm khỉ trong hơn 1500 năm qua. Trong các nidana, hay những mô tả cổ về vòng nghiệp nhân và nghiệp quả, cái biết được biểu tượng qua hình ảnh một con khỉ bên trong một ngôi nhà có các cửa sổ là các giác quan.

Thiền là một cỗ xe nhằm thuần phục cái tâm khỉ. Chỉ qua việc ngồi, đừng nghĩ về quá khứ, đừng nghĩ về tương lai, theo dõi hơi thở của mình, và nhận ra các ý nghĩ của chúng ta, chúng ta sẽ dẫn dụ được con khỉ từ trên cây xuống và nghỉ ngơi. Chắc chắn phải mất công tập tành nhiều, nhưng rốt cùng cái tâm khỉ này cũng lắng xuống.

Và điều thật bất ngờ là khi tâm khỉ đã thuần phục, tập trung, và tĩnh lặng thì nó có năng lượng và năng lực rất lớn. Chögyam Trungpa bảo chúng ta có thể nhận ra con khỉ này thật sự là một loài khỉ đột―mạnh mẽ và rộng lượng hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Thật vậy, có khi đó là tâm giác ngộ đấy!

Leave a Reply