1 thought on “Pháp Âm: “Phụng Sự Chúng Sanh Là Cúng Dường Chư Phật”

Leave a Reply

%d