Thích Như Điển: Giáo Dục Ngày Nay

Hòa thượng Thích Như Điển (Ảnh: Sen Trắng) Xưa và nay, ai sinh ra trong cuộc đời này cũng phải trải qua con đường giáo dục mà thành tựu những giai đoạn của sự học vấn, kể từ lớp mẫu giáo cho đến Đại Học hay hậu Đại Học. Cũng có nhiều người không qua…