Thích Minh Đạt: Tứ Vô Lượng Tâm

Hòa thượng Thích Minh Đạt, 2019 (Ảnh: Sen Trắng) Thưa toàn thể đại chúng, Lần Đản sanh này là lần thứ 2,634. Tính từ ngày đức Phật thành đạo dưới cội bồ đề đến nay gần tròn 26 thế kỷ. Gần nửa thế kỷ hoằng pháp lợi sanh, chưa một lần dùng đến vũ lực, chưa hề có một cuộc thánh chiến nhân danh tôn giáo; do vậy,…