BuddhaWeekly: Youth Buddhist Societies in the World — encouraging the young Sangha


Buddhist youth making offering of incense and flowers. The Buddha, the Dharma, and the Sangha – those are the three Jewels of Buddhism. For most people who just started discovering Buddhism, the Buddha and the Dharma immediately make sense. But what about the Sangha? That’s the community of practitioners, which was originally limited to the monastic…

Thích Minh Đạt: Tứ Vô Lượng Tâm


Hòa thượng Thích Minh Đạt, 2019 (Ảnh: Sen Trắng) Thưa toàn thể đại chúng, Lần Đản sanh này là lần thứ 2,634. Tính từ ngày đức Phật thành đạo dưới cội bồ đề đến nay gần tròn 26 thế kỷ. Gần nửa thế kỷ hoằng pháp lợi sanh, chưa một lần dùng đến vũ lực, chưa hề có một cuộc thánh chiến nhân danh tôn giáo; do vậy,…