THÔNG BÁO LỄ KHAI KHÓA BẬC ĐỊNH và BẬC LỰC 2017 – HOA KỲ


IMG_8506
Lễ Khai khoá Bậc ĐỊNH và Bậc LỰC sẽ được tổ chức theo chị tiết sau đây:
Thời gian: Từ 4:30pm-6pm (1:30pm – 3pm giờ CA)  ngày 10 tháng 6 năm 2017
Địa điểm: Chùa Từ Ân ( 4600 S6 Street, Louisville, KY 40214)
Thành phần tham dự:
Thành viên BHD Hoa Kỳ và thành viên các BHD Miền
Ban Điều Hành Bậc Định và Bậc Lực    Quý Huynh trưởng  được mời
Các Huynh trưởng Học viên Bậc Định và Bậc Lực
Sau lễ khai khoá sẽ có khoá học đầu tiên cho Bậc Lực đề tài “Giới – Định – Tuệ” và Bậc Đinh đề tài “Tứ Niệm Xứ” vào lúc 5pm-6pm.
Tiểu Ban Điều Hành Bậc Định và Bậc Lực xúc tiến buổi họp cho Học Viên của 2 Bậc để chia chúng và sắp xếp địa điểm cho các Học Viên không về tham dự Lễ Khai Khoá tại Miền Tố Liên được thì tập trung tại một địa điểm để cùng tham dự theo thời gian Khai khoá và tu học đề tài đầu tiên qua hệ thống điện thoại(sẽ thông báo sau).
Kính nhờ BHD Miền chuyển thông báo này đến các học viên Bậc Định và Bậc Lực trong Miền.

Kính chào tinh tấn,

TM Ban Điều Hành
Quang Ngộ – Đào Duy Hữu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s