BHDHK: QUYẾT ĐỊNH: Thành lập Ban Điều Hành Tu Học Bậc Định 2017


IMG_5694

Huynh trưởng Quang Ngộ Ðào Duy Hữu, Trưởng Ban hướng dẫn GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ (Ảnh: Quảng Pháp)

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT – HOA KỲ

BI-TRÍ-DŨNG

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

VPTT: 5555 MARICOPA ST, TORRANCE, CA 90503
TEL 310 634-6503 – FAX 310 540-8161 – email: vpbhdhoaky@yahoo.com

QUYẾT ĐỊNH SỐ:1092/HDHK/QĐ

Thành lập Ban Điều Hành Tu Học Bậc Lực 2017

TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

 • Chiếu Nội Quy và Quy Chế Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam được Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử toàn quốc Hoa Kỳ tu chính lần thứ 7 ngày 10.4.2004 tại chùa Diệu Pháp, California, được Văn Phòng II Viện Hóa Đạo phê chuẩn.
 • Chiếu Tu Chính Án HKNQ01điều II và III ban hành ngày 7.4.2012 về việc danh xưng và cơ cấu Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ.
 • Chiếu Quyết Định số1085/HDHK/QĐ ngày 28 tháng 4 năm 2016 về việc công nhận thành phần nhân sự Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ X, 2016 – 2020. Chiếu Biên Bản cuộc họp Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ mở rộng ngày 13 tháng 4 năm 2017
 • Chiếu nhu cầu Phật sự.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU THỨ NHẤT: Nay thành lập Ban Điều Hành Tu Học Bậc Định 2017 – Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ với thành phần nhân sự như sau:

Trưởng ban: Huynh trưởng Cấp Tín BỬU THÀNH Phan Thành Chinh

Phó Trưởng ban: Huynh trưởng Cấp Tín TÂM ĐỊNH Nguyễn Xuân Hiệp

 • Tiểu Ban Hành chánh và Kỷ thuật:
  – Thư ký & Kỷ thuật : HTr. Cấp Tấn MINH TÁNH Hồ Khắc Hoàng Chánh
  – Phó Thư ký & Kỷ thuật : HTr. Cấp Tập NGUYÊN ANH Hoàng Ngọc Minh Tuấn
 •  Tiểu Ban Giảng huấn và Khảo thí:
  – Huynh trưởng Cấp Tín QUẢNG Ý Huỳnh Vĩnh Linh
  – Huynh trưởng Cấp Tín TÂM THƯỜNG ĐỊNH Bạch Xuân Khỏe
  – Huynh trưởng Cấp Tín MINH TRUNG Lê Thanh Kỳ
 • Tiểu Ban Tài liệu:
  – Huynh trưởng Cấp Tín QUẢNG PHÁP Trần Minh Triết
  – Huynh trưởng Cấp Tín ĐỨC PHỔ Lâm Quốc Trung Nam
  – Huynh trưởng Cấp Tín QUẢNG ĐÀI Huỳnh Ngọc Minh Trang

ĐIỀU THỨ HAI: Ban Điều Hành Tu Học Bậc Định 2017 chiếu Nội Quy, Quy Chế Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, Chương trình Tu Học Bậc Định và Thông Tư số 01181/HDHK/TB ngày 30.01.2017 để điều hành sinh hoạt và thi hành nhiệm vụ.

ĐIỀU THỨ BA: Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký và nhiệm vụ của Ban Điều Hành Tu Học Bậc Định 2017 sẽ chấm dứt sau khi hoàn thành.

ĐIỀU THỨ TƯ: Các phó Trưởng Ban, Tổng Thư Ký, các Ủy Viên liên Hệ, các Huynh Trưởng đương sự, các Ban Hướng Dẫn Miền và các đơn vị Gia Đình Phật Tử trên toàn quốc Hoa Kỳ chiếu nhiệm vụ thi hành.

Phật Lịch 2561 
California ngày 21 tháng 5 năm 2017
Trưởng ban
 QUANG NGỘ Đào Duy Hữu


NƠI NHẬN
– Ban Điều Hành Tu Học Bậc Định 2017
– Thành viên BHD Hoa Kỳ
– Các Ban Hướng Dẫn Miền
“Để thi hành”

BẢN SAO KÍNH GỞI:
– Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng vụ Thanh niên
– Ban Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ
“Để kính trình”

– HỒ SƠ:
“Lưu chiếu”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s