BHDHK: QUYẾT ĐỊNH: Thành lập Ban Điều Hành Tu Học Bậc Lực 2017

img_1179

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT – HOA KỲ

BI-TRÍ-DŨNG

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

VPTT: 5555 MARICOPA ST, TORRANCE, CA 90503
TEL 310 634-6503 – FAX 310 540-8161 – email: vpbhdhoaky@yahoo.com

QUYẾT ĐỊNH SỐ:1092/HDHK/QĐ

Thành lập Ban Điều Hành Tu Học Bậc Lực 2017

 TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

 • Chiếu Nội Quy và Quy Chế Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam được Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử toàn quốc Hoa Kỳ tu chính lần thứ 7 ngày 10.4.2004 tại chùa Diệu Pháp, California, được Văn Phòng II Viện Hóa Đạo phê chuẩn.
 • Chiếu Tu Chính Án HKNQ01điều II và III ban hành ngày 7.4.2012 về việc danh xưng và cơ cấu Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ.
 • Chiếu Quyết Định số1085/HDHK/QĐ ngày 28 tháng 4 năm 2016 về việc công nhận thành phần nhân sự Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ X, 2016 – 2020.Chiếu Biên Bản cuộc họp Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ mở rộng ngày 13 tháng 4 năm 2017.
 • Chiếu nhu cầu Phật sự.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU THỨ NHẤT: Nay thành lập Ban Điều Hành Tu Học Bậc Lực 2017 – Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ với thành phần nhân sự như sau:

 • Trưởng ban : Huynh trưởng cấp Tấn QUANG NGỘ Đào Duy Hữu
 • Phó Trưởng ban : Huynh trưởng cấp Tấn NGUYÊN HẢO Trần Công Lai
 • Tiểu ban Hành chánh và Kỷ thuật:
  – Thư ký & Kỷ thuật : Huynh trưởng cấp Tấn HUỆ CẢNH Hồ Đăng Dũng
  – Phó Thư ký & Kỷthuật: Huynh trưởng cấp Tấn MINH TÁNH Hồ Khắc Hoàng Chánh.
 • Tiểu ban Điều hành: Huynh trưởng cấp Tấn NGUYÊN HẢO Trần Công Lai; Huynh trưởng cấp Tấn DIỆU LÂM Phạm Thị Thanh Trúc.
 • Tiểu ban Tu học: Huynh trưởng cấp Tấn NGUYÊN TUÝ Lê Trọng Dương; Huynh trưởng cấp Tấn QUẢNG MINH Nguyễn Hoàng; Huynh trưởng cấp Tấn TÂM TUỆ Cái Ngọc Văn.
 • Tiểu ban Khảo thí: Huynh trưởng cấp Dũng TÂM DUY Phan Duy Chiêm; Huynh trưởng cấp Tấn NGUYÊN CẦN Nguyễn Đình Tiến.

ĐIỀU THỨ HAI: Ban Điều Hành Tu Học Bậc Lực 2017 chiếu Nội Quy, Quy Chế Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, Chương trình Tu Học Bậc Lực và Thông Tư số 01181/HDHK/TB ngày 30.01.2017 để điều hành sinh hoạt và thi hành nhiệm vụ.

ĐIỀU THỨ BA: Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký và nhiệm vụ của Ban Điều Hành Tu Học Bậc Lực 2017 sẽ chấm dứt sau khi hoàn thành.

ĐIỀU THỨ TƯ: Các phó Trưởng Ban, Tổng Thư Ký, các Ủy Viên liên Hệ, các Huynh Trưởng đương sự, các Ban Hướng Dẫn Miền và các đơn vị Gia Đình Phật Tử trên toàn quốc Hoa Kỳ chiếu nhiệm vụ thi hành.

Phật Lịch 2561
California ngày 20 tháng 5 năm 2017

 Trưởng ban
 QUANG NGỘ Đào Duy Hữu


NƠI NHẬN
– Ban Điều Hành Tu Học Bậc Lực 2017
– Thành viên BHD Hoa Kỳ
– Các Ban Hướng Dẫn Miền
“Để thi hành”

BẢN SAO KÍNH GỞI:
– Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng vụ Thanh niên
– Ban Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ
“Để kính trình”

– HỒ SƠ:
“Lưu chiếu”

Leave a Reply