Thư Mời Ðại Hội GÐPT Miền Tố Liên

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT *** BI TRÍ DŨNG BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ BAN HƯỚNG DẪN MIỀN TỐ LIÊN * VPTT:-3608 Friar Tuck CT, Louisville, KY. 40219 * TEL 502-964-6125 Email: duongtrongle1@yahoo.com Số: 1705/BHD/MTL/TM. THƯ MỜI TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG…

Tâm Nhiên: Tăng Ðoàn Kêu Gọi Hành Ðộng Chống Biến Ðổi Khí Hậu

Nhóm chư Tăng hành động vì biến đổi khí hậu tại Washington trong một hoạt động hướng về không gian xanh Nhóm chư Tăng hành động vì biến đổi khí hậu tại Washington (Mỹ) đang làm việc với các cộng đồng Phật tử để tổ chức một chương trình Phật giáo tham gia vận động…