Thư Mời Ðại Hội GÐPT Miền Tố Liên


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT *** BI TRÍ DŨNG BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ BAN HƯỚNG DẪN MIỀN TỐ LIÊN * VPTT:-3608 Friar Tuck CT, Louisville, KY. 40219 * TEL 502-964-6125 Email: duongtrongle1@yahoo.com Số: 1705/BHD/MTL/TM. THƯ MỜI TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG…