Giới thiệu Hoa Ðàm, #26: Ý Chí Tự Chủ (Digital magazine)

hoa-dam-so-26

ÐỌC ẤN BẢN DIGITAL

NGÔ NHÂN DỤNG: Trong các xã hội bình thường, người dân không phải lúc nào cũng nghĩ đến những ước vọng lớn lao như độc lập, tự do. Người ta thường chỉ liều chết nổi lên tranh đấu khi họ “chịu không nổi” quan lại tham tàn. Trong thời Bắc thuộc, phần lớn dân Việt trong nhiều thế kỷ chỉ ghi nhớ kinh nghiệm những viên quan tham ác. Những hành động của bọn “khốc lại” diễn ra hàng ngày là lý do thiết thực thúc đẩy người dân đòi tự chủ.

hoa-dam-so-269

hoa-dam-so-2631

hoa-dam-so-267

hoa-dam-so-2623

hoa-dam-so-2619

Leave a Reply