Thích Tánh Tuệ: Phật dạy thế nào mới gọi là hiếu

13879385_10210196572810140_3646714224475360374_n

Các con biết không, có lần đức Phật hỏi các Thầy Sa môn:

– Con nuôi cha mẹ, lấy cam lồ trăm vị làm thức ăn , dùng thiên nhạc làm vui tai, sắm y phục hảo hạng mặc nơi thân, vai cõng cha mẹ đi khắp bốn phương, suốt đời phụng dưỡng như vậy, đáng gọi là hiếu chăng?

Các Thầy Sa môn thưa:

Người này là đại hiếu.

Phật dạy : Chưa gọi là hiếu.

Phật bảo các Thầy Sa môn:

Xem người thế gian không có hiếu thảo, chỉ thế này mới gọi là hiếu: Hãy khuyên cha mẹ bỏ ác làm lành, thọ Tam quy giữ Ngũ giới. Dù cha mẹ sớm mai thọ trì quy giới, chiều về cõi chết, đối với ơn nặng cha mẹ nuôi dưỡng, cũng tạm gọi đáp đền”

Nam Mô Vu Lan Hội Thượng Phật Bồ Tát

Leave a Reply