THÔNG TƯ V/v Tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT VN tại Hải Ngoại, Nhiệm Kỳ VI (2016-2020)

IMG_8503

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

BI TRÍ DŨNG

VP BHDHN: 68 Elliston St, Chester Hill NSW : 2162 Australia,
Tel: 61-2-97868200 Mobile: 61- 410446818 – Email : ttkbhdhn2016@gmail.com

Số : 16007/BHDHN/TT/TB

THÔNG TƯ

Kính gởi:
– Ban Hướng Dẫn GĐPT VN tại Âu Châu
– Ban Hướng Dẫn GĐPT VN tại Canada
– Ban Hướng Dẫn GĐPT VN tại Hoa Kỳ
– Ban Hướng Dẫn GĐPT VN tại Úc Đại Lợi

Trích yếu: V/v Tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT VN tại Hải Ngoại, Nhiệm Kỳ VI (2016-2020)

Tham chiếu:
– Cương yếu tổ chức điều hành Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới
– Biên Bản phiên họp Đệ Tứ Tam cá nguyệt 2015 của BHD/GĐPTVN trên Thế giới ngày 19.01.2016.
– Biên Bản phiên họp Định Kỳ 10 năm 2016 Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại 26.03.2016.

Kính thưa Quý Ban,

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại Nhiệm Kỳ V, 2012-2016 sắp mãn nhiệm.

Để chuẩn bị cho một giai đoạn mới, Nhiệm Kỳ mới 2016-20120 hòa nhịp chung cùng Đại Hội GĐPT VN khắp nơi trên toàn Thế giối, các Tỉnh thành tại Quốc nội ra đến các Quốc gia, Châu lục tại Hải Ngoại và thể theo tinh thần truyền thống cùng nguyên tắc điều hành của Tổ chức, Ban Hướng Dẫn GĐPT VN Tại Hải Ngoại kính ban hành Thông Tư chuyển đến Quý Ban Hướng Dẫn các Châu lục, Quốc gia để tri hành.

I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

  1. Tham dự cùng Ban Hướng Dẫn Thế Giới để Tưởng Niệm Anh Linh Chư Thánh Tử Đạo và Giác Linh Chư Tôn Đức Ân Sư Cố Vấn Giáo Hạnh; Hiệp kỵ Truy tiến Liệt Vị Sáng lập viên, Ban Viên Bảo trợ và Phật Tử Ân Nhân, cùng Huynh Trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Quá Cố. (TRI ÂN- BÁO ÂN)
  2. Tổng kết Sinh hoạt Tổ chức và Điều hành, Huấn luyện và Tu học Nhiệm Kỳ 2012-2016
  3. Tu chính Nội Quy, Quy Chế Huynh Trưởng để khế hợp với hoàn cảnh sinh hoạt trong giai đoạn hiện tại và tương lai tại các Châu lục, Quốc gia tại Hải ngoại
  4. Kiện toàn Cơ chế điều hành, Công cử Tân Ban Hướng Dẫn, hoạch định chương trình Sinh hoạt Nhiệm Kỳ mới 2016-2020.
  5. Hỗ trợ Ban Hướng Dẫn các Châu lục, Quốc gia giữ vững truyền thống Bất Khả Phân, Thực thi Đường Hướng Lập Trưởng, Mục Đích, Lý Tưởng GĐPT VN

II. THỜI GIAN: Thời gian: Từ ngày 09.10.2016 đến 11.10.2016.

III. ĐỊA ĐIỂM: Bangkok, Thái Lan.

Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hải Ngoại Kỳ VI – 2016 là Đại Hội của Hàng Huynh Trưởng không phần biệt Tân hay Cựu, trong hay ngoài mà là Đại Hội của Hàng Huynh Trưởng khắp toàn cầu CÒN GIỮ ĐƯỢC TÌNH LAM THẮM THIẾT BẤT KHẢ PHÂN VÀ CÒN Ý THỨC ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM VÀ SỨ MỆNH CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM.

Mọi chi tiết của ngày Đại Hội sẽ được thông tri trong Đề Án Tổ chức và các Văn thư tiếp theo để quý Ban nhiệm hành.

Trân trọng kính chào tinh tấn.

Phật lịch 2559
Hải Ngoại, ngày 8 tháng 04 năm 2016
TRƯỞNG BAN
TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp
(đóng dấu, ký tên)

BẢN SAO Kính gởi:
– Chư Tôn Đức Cố Vấn Giáo Hạnh các BHD các Châu và Quốc Gia
“để kính thẩm tường”
– VP BHD GĐPT VN trên Thế Giới
“để kính báo cáo”
– Thành viên BHD Hải Ngoại
“để kính tri hành”
– Hồ sơ – Lưu

Leave a Reply