QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC DUYỆT Y THÀNH PHẦN NHẦN SỰ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI KỲ IV – 2016.

IMG_8506.JPGGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

BI – TRÍ – DŨNG

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
Văn phòng Trưởng Ban: 18 Thi Sách Phường 6 Thành phố Đà Lạt Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

SỐ:16.002/HDTG/QĐ/TB

VỀ VIỆC DUYỆT Y THÀNH PHẦN NHẦN SỰ BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI KỲ IV – 2016.

 • Chiếu Nội Quy minh thị quy định Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam;
 • Chiếu Quy Chế Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam;
 • Chiếu Cương Yếu Điều Hành của Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới;
 • Chiếu Biên Bản phiên Khoáng Đại IV, Đại Hội Huynh trưởng Kỳ III của Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới, về việc công cử thành phần Ban Hướng Dẫn Thế Giới nhiệm kỳ III, 2012 – 2016;
 • Chiếu Biên Bản phiên họp bất thường của TV/BHD/GĐPTVN trên Thế Giới ngày 24.02.2016, thảo Đề Án Tổ Chức và công cử Thành Phần Nhân Sự của Ban Tổ chức Đại Hội Thế Giới kỳ IV- 2016.
 • Chiếu nhu cầu Phật sự.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU THỨ NHẤT: Nay Duyệt y thành phần nhân sự Ban Tổ Chức Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới kỳ IV – 2016 như sau:

A. BAN THƯỜNG TRỰC:

 1. Trưởng Ban Tổ chức: Huynh Trưởng Vụ Trưởng kiêm Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN trên Thế Giới: HTr. CẤP DŨNG NGUYÊN TÍN NGUYỄN CHÂU.
 2. Phó Trưởng Ban Tài liệu, Nội Dung – Điều Hành – Nghi Lễ: Huynh Trưởng Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn GĐPTVN trên Thế Giới: HTr. CẤP DŨNG – TÂM KIỂM BẠCH HOA MAI.
 3. Phó Trưởng Ban Vận Động- Hội Ngộ – Đời sống: Huynh Trưởng Ủy viên Xã hội Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam trên Thế giới: HTr. CẤP DŨNG – NGUYÊN HOÀNH LÊ VĂN SAN.
 4. Chánh Thư Ký: Huynh Trưởng Phó Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn GĐPTVN trên Thế Giới:
  HTr. CẤP DŨNG – NGUYÊN HẠNH PHẠM PHƯỚC HÙNG.
 5. Phó Thư Ký: Huynh Trưởng CẤP DŨNG – DIỆU THUẬN PHẠM THỊ XUÂN HÒA (Quốc Nội); Huynh Trưởng CẤP TÍN – NGUYÊN MÃN NGUYỄN ĐÌNH HƯNG (Hải Ngoại).
 6. Chánh Thủ Quỹ: Huynh Trưởng Phó Tổng Thủ quỹ Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam trên Thế Giới: HTr. CẤP TẤN – DIỆU QUANG CAO THỊ LIÊN MINH
 7. Phó Thủ quỹ: Huynh Trưởng CẤP TÍN – THIỆN QUÝ NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT (Hải Ngoại)

B. CÁC KHỐI

1. KHỐI TÀI LIỆU, NỘI DUNG:

 • Trưởng Khối: Huynh Trưởng Phụ Tá Ủy viên Nghiên cứu – Kế Hoạch BHD GĐPT VN trên Thế Giới: HTr. CẤP DŨNG – TÂM HUY PHAN ĐÌNH THĂNG.
 • Phó Khối: Huynh Trưởng Phó Trưởng Ban Ngành Nữ BHD Trung Ương GĐPT Quốc nội:
  HTr. CẤP DŨNG – DIỆU LÃNG NGUYỄN THỊ NGUYỆT

Tiểu Ban Tài Liệu:
• Huynh Trưởng CẤP DŨNG – NGUYÊN THANH NGÔ VĂN CHƠN (Quốc nội)
• Cô NGUYÊN HỒNG (nguyên HTr. CẤP TÍN DIỆU HỒNG CAM THỊ HẰNG NGA).
• Huynh Trưởng CẤP TẤN – QUẢNG LONG NGUYỄN THẾ PHƯỚC (Hải ngoại)
• Huynh Trưởng CẤP TÍN – NGUYÊN DUNG TRƯƠNG VIÊN (Quốc nội)
• Huynh Trưởng CẤP TẬP – PHƯƠNG HIẾU TRẦN THỊ THU THẮM (Quốc nội đang ở HK)

Tiểu Ban Nội Dung: Tu chính Nội Quy, Quy Chế Huynh Trưởng – Cương Yếu Tổ chức và Điều Hành – Nội lệ Hội Đồng Cấp Dũng:
• Huyng Trưởng CẤP DŨNG – NGUYÊN LỄ TRẦN CÔNG LỘC (Quốc nội)
• Huyng Trưởng CẤP TẤN – QUẢNG TRÍ NGUYỄN THÁI HÙNG (Hải Ngoại)
• Huynh Trưởng CẤP TẤN – NGUYÊN THANH NGUYỄN VĂN HÀ (Hải Ngoại)
• Huynh Trưởng CẤP TẤN – MINH CHƠN NGUYỄN VĂN CHÍNH (Hải Ngoại)
• Huyng Trưởng CẤP TẤN – TÂM LỄ VƯƠNG HỌC (Hải Ngoại)
• Huynh Trưởng CẤP TẤN – TÂM BẠCH TRẦN HUYỀN ĐAN (Hải Ngoại)

2. KHỐI ĐIỀU HÀNH:

 • Trưởng Khối: Huynh Trưởng Ủy Viên Nghiên cứu – Kế hoạch BHD GĐPT VN trên Thế Giới: HTr. CẤP DŨNG – TÂM TỰU SỬ THÀNH
 • Phó Khối: Huynh Trưởng Phụ tá TTK đặc trách Trang nhà BHD/GĐPTVN trênThế giới:
  HTr. CẤP TẤN – QUẢNG DŨNG HỒ CHÍ CƯỜNG .

Tiểu Ban Điều Hành và Chương trình:
• Huynh Trưởng CẤP TẤN – MINH TRUNH ĐẶNG VIÊN NGỌC TRAI (kiêm)
• Huynh trưởng CẤP TẤN – TÂM PHƯỚC BÙI VĂN THỌ (kiêm)

Tiểu Ban Truyền thông – Báo chí:
• Huynh Trưởng CẤP TẤN – QUẢNG DŨNG HỒ CHÍ CƯỜNG (Hải Ngoại)
• Huynh Trưởng CẤP TẤN -NGUYÊN LINH PHẠM QUỐC VIỆT TRỊ (Quốc nội).
• Huynh Trưởng CẤP TẤN – DIỆU QUỲNH DƯƠNG THỊ MAI (Quốc nội).
• Huynh Trưởng CẤP TÍN – QUẢNG MẪN NGUYỄN QUANG MAI (Quốc nội).
• Huynh Trưởng CẤP TÍN – TỪ KHOA VŨ NGỌC CHÂU. (Pháp quốc)
• Huynh Trưởng CẤP TÍN – MINH NGỌC TRẦN VĂN QUÝ (Úc Đại Lợi)
• Huynh trưởng CẤP TÍN – NHUẬN PHÁP TRẦN NGUYỄN NHỊ LÂM (Quốc nội)

Tiểu Ban Văn Nghệ:
• Huynh Trưởng CẤP TẤN- ĐỨC QUẢNG NGUYỄN HOÀNG PHỤNG (Quốc nội).
• Huynh Trưởng CẤP TÍN – THỊ THIỆN PHẠM CÔNG HOÀNG (Hải ngoại)
• Huynh Trưởng CẤP TÍN – TÂM LỘC NGHUYỄN HẢI (Hải ngoại)
• Huynh Trưởng CẤP TÍN – TÂM ĐỊNH NGUYỄN XUÂN HIỆP (Hải ngoại)

Tiểu Ban Trang hoàng – Âm thanh – Ánh sáng:
• HTr. CẤP TẤN – QUẢNG DŨNG HỒ CHÍ CƯỜNG (Hải ngoại – kiêm)
• HTr. CẤP TẤN – MINH QUANG TRẦN ANH KIỆT (Hải ngoại)
• HTr. CẤP TÍN – TRÍ TRI TRIỆU QUANG TÂM (Hải ngoại)
• HTr. CẤP TÍN – QUẢNG TÀI HÀNG XANG XIẾU(Hải ngoại)
• HTr. CẤP TÍN – NGUYÊN LINH HUỲNH KIM QUANG (Quốc Nội).
3. KHỐI NGHI LỄ:

 • Trưởng Khối: HTr. Phụ tá TTK đặc trách Văn phòng Trưởng ban BHD/GĐPTVN trênThế giới: HTr. CẤP TẤN – MINH TRUNG ĐẶNG VIÊN NGỌC TRAI.
 • Phó Khối:
  • HTr. CẤP TẤN – HUỆ KHA KHU THÊM ĐỐNG (Hải ngoại)
  • HTr. CẤP TẤN – TÂM PHƯỚC BÙI VĂN THỌ (Quốc Nội)

Tiểu Ban Cung nghinh và Tiếp Tân:
• HTr. CẤP TẤN – TUỆ TRÚC ĐỖ VĂN MAI (Quốc nội)
• HTr. CẤP TẤN – TÂM TĂNG TRẦN THỊ KIM CÚC (Quốc Nội)
• HTr. CẤP TẤN – HUỆ NGỌC LÊ THỊ THANH MAI (Quốc nội)
• HTr. CẤP TẤN -QUẢNG HOA PHAN THỊ HỒNG LIÊN (Quốc Nội)
• HTr. CẤP TÍN – NHẬT TÂN NGUYỄN NGỌC SƯƠNG (Hải ngoại)
• HTr. CẤP TÍN – NHUẬN KHOA HUỲNH THANH TÂN (Quốc Nội

Tiểu Ban Hương đăng – Cung thiết đàn tràng:
• HTr. CẤP TÍN – ĐỒNG TRÍ NGUYỄN NGỌC HẢI (Quốc nội)
• HTr. CẤP TÍN – NGUYÊN HÙNG LÊ VÕ QUỐC OAI (Quốc Nội)
• HTr. CẤP TÍN – QUẢNG ĐẠT NGUYỄN VĂN THỊNH (Quốc nội)
• HTr. CẤP TÍN – QUẢNG TÂM NGUYỄN KIM ĐỒNG(Quốc Nội)
• HTr. CẤP TÍN – THANH LOAN PHẠM THỊ HOÀNG NGA (Quốc Nội)
• HTr. CẤP TÍN – DIỆU HẢI HỨA THỊ THANH THẢO (Quốc nội)

Tiểu Ban: Giới Đàn, Hiệp Kỵ, Cúng Dường Trai Tăng – Hành Thiền:
• HTr. CẤP TẤN – THIỆN THỌ NGUYỄN VĂN LỘC (Quốc Nội)
• HTr. CẤP TẤN – NGUYÊN HÒA PHẠM PHƯỚC THUẬN (Hải Ngoại)
• HTr. CẤP TÍN – QUẢNG THIỆN HÀ THÚC CHIẾN (Quốc Nội)
• HTr. CẤP TÍN – DIỆU AN NGUYỄN THỊ MỸ NGỮ (Hải ngoại)

4. KHỐI VẬN ĐỘNG:

 • Trưởng Khối: Huynh Trưởng Tổng Thư Ký BHD GĐPTVN tại Hải Ngoại: HTr. CẤP TẤN- QUẢNG GIẢI HUỲNH KIM HÓA
 • Phó Khối: Huynh Trưởng CẤP TẤN -THI LỘC VÕ VĂN MAI (Hải ngoại)
 • Thư Ký: HTr. CẤP TÍN –VẠN THĂNG NGUYỄN QUỐC TOÀN (Hải ngoại)
 • Thủ Quỹ: HTr. CẤP TÍN – THIỆN HÒA PHÙNG THỊ THÁI HIỀN (Hải ngoại)

Tiểu Ban Vận động Chư Tôn Đức Tăng Ni, Chư Thiện Tri Thức Phật Giáo Việt Nam:

 • Quốc nội:
  • Thường Vụ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam đãm nhiệm.
 • Hải ngoại:
  • HTr. CẤP DŨNG – TÂM TỰU SỬ THÀNH
  • Cô NGUYÊN HỒNG (nguyên HTr. CẤP TÍN – DIỆU HỒNG CAM THỊ HẰNG NGA)
  • HTr. CẤP TÍN – THỊ NGUYÊN HUỲNH NGỌC TRỌNG (Canada)
  • HTr. CẤP TÍN – THIỆN QUÝ NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT (Úc Đại Lợi)

Tiểu Ban Vận động truyền thông báo chí: Thường vụ Ban Tổ chức.

Tiểu Ban vận động các Tổ chức Phật giáo Quốc Tế, Chính quyền và các tổ chức Phật Giáo tại nơi tổ chức Đại Hội:
• HTr. CẤP TÍN – VẠN THẮNG NGUYỄN QUỐC TOÀN (Hải ngoại).
• HTr. CẤP TÍN – THIỆN HÒA PHÙNG THÁI HIỀN (Hải ngoại)

Tiển Ban vận động tài chánh: (Tiểu Ban huyết mạch)

 • Hải ngoại:
  • HTr. CẤP TẤN – NGUYÊN THUYỂT LÊ MINH THI (Miền QuảngĐức – HoaKỳ)
  • HTr. CẤP DŨNG – TÂM TỰU SỬ THÀNH (Miền ThiệnHoa – Hoa Kỳ)
  • HTr. CẤP TÍN – NGUYÊN HỒNG LÊ TẤN PHÚC (Miền Khuông Việt – Hoa Kỳ)
  • HTr. CẤP TẤN – NGUYÊN THANH NGUYỄN VĂN HÀ (Miền LiểuQuán – Hoa Kỳ)
  • HTr. CẤP TÍN – TRÍ TRI TRIỆU QUANG TÂM (Miền Khánh Hòa)
  • HTr. CẤP TÍN – TÂM THỌ NGUYỄN THƯỢNG DẬT (Miền ThiệnMinh -Úc Đại Lợi)
  • HTr.CẤP TÍN – NGUYÊN DŨNG PHẠM THANH HÙNG (Tâm Minh – Úc Đại Lợi)
  • HTr. CẤP TÍN – CHÚC NGUYÊN NGUYỄN THANH HÙNG (M. TịnhKhiết – UĐL)
 • Quốc nội:
  • HTr. CẤP DŨNG – NGUYÊN HOA NGUYỄN THỊ KHÁNH
  • HTr. CẤP TẤN – ĐỨC TRANG NGUYỄN THỊ BÌNH NGUYÊN.

5. KHỐI KẾT NỐI TÌNH LAM:
• Huynh Trưởng CẤP DŨNG NGUYÊN HOÀNH LÊ VĂN SAN (Phó Trưởng Ban Tổ chức trực tiếp điều hành)
• Phụ Tá: Huynh Trưởng CẤP DŨNG – TÂM GIÁC HÀ XUÂN KỲ

Dự kiến mời:
• Cô NGUYÊN HỒNG (nguyên HTr. CẤP TÍN – DIỆU HỒNG CAM THI HẰNG NGA)
• Huynh Trưởng CẤP DŨNG – THIỆN HIỀN DƯƠNG XUÂN NHƠN (Hải Ngoại).
• Huynh Trưởng CẤP DŨNG – ĐỒNG DUY LÊ NGỌC LUÔNG (Hải Ngoại).
• Huynh Trưởng CẤP DŨNG – TÂM PHÙNG ĐOÀN THỊ BƯỚM (Hải Ngoại).
• Huynh Trưởng CẤP DŨNG – NHƯ THÔNG PHAN DUY THANH (Hải Ngoại).

6. KHỐI ĐỜI SỐNG:

 • Trưởng Khối: Huynh Trưởng Trưởng Ban Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Hải Ngọai:
  HTr. CẤP TẤN – TÂM ĐĂNG NGUYỄN VĂN PHÁP
 • Phó Khối: Huynh Trưởng Phó Trưởng Ban Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Hải Ngọai:
  HTr. CẤP TẤN – TÂM BẠCH TRẦN HUYỀN ĐAN.

Tiểu Ban Vận chuyển:
• HTr. CẤP TÍN – THIỆN NIỆM TRẦN THÁI MẪN (Hải Ngoại).
• HTr. CẤP TÍN – THIỆN HOA HOÀNG TRÚC QUỲNH (Hải Ngoại).
• HTr. CẤP TÍN – THỊ TRỰC VÕ VĂN CHÁNH (Hải Ngoại).
• HTr. CẤP TÍN – THIỆN MỸ THÁI VĂN ANH (Hải Ngoại).

Tiểu Ban Lưu trú:
• HTr. CẤP TẤN – TÂM BẠCH TRẦN HUYỀN ĐAN (Phó Khối Đời sống – kiêm)
• HTr. CẤP TẤN – TÂM HẢI NGUYỄN VĂN HÀ (Quốc nội)
• HTr. CẤP TÍN – NGUYÊN HỒNG LÊ TẤN PHÚC (Hải Ngoại).
• HTr. CẤP TÍN – THIỆN HOA PHÙNG THÁI HIỀN (Hải Ngoại).
• HTr. CẤP TÍN – TRÍ THÔNG LÊ QUANG THÁI (Hải Ngoại).
• HTr. CẤP TÍN – QUẢNG TÀI HÀNG XANG XIẾU (Hải Ngoại).
• HTr. CẤP TÍN – MINH TRƯỜNG LÊ CÔNG THỌ (Hải Ngoại).
• HTr. CẤP TÍN – DIỆU AN NGUYỄN THỊ MỸ NGỮ (Hải Ngoại)
• HTr. CẤP TÍN – ĐỒNG DŨNG PHAN XUÂN TRÍ (Quốc Nội)

Tiểu Ban Trật Tự:
• HTr. CẤP TẤN – TÂM DƯỠNG NGUYỄN VĂN NUÔI (PT/UVTK BHD Quốc nội)
• HTr. CẤP TẤN – NHUẬN ĐẠO NGUYỄN PHÚC NGỮ (Quốc nội).
• HTr. CẤP TÍN – NGUYÊN CHÍ ĐÀO NGỌC QUAN (Hải ngoại).
• HTr. CẤP TÍN – CHÚC TÂM TRẦN CHÁNH BÌNH (Hải Ngoại).

Tiểu Ban Y Tế – Vệ sinh:
• HTr. CẤP TẤN – NGUYÊN TOẠI TRẦN NGUYÊN VŨ(Quốc nội)
• HTr. CẤP TẤN – TÂM TRỰC HUỲNH VĂN TRUNG (Hải Ngoại)
• HTr. CẤP TÍN – QUẢNG BÌNH LÊ VĂN RẢNH (Hải Ngoại)
• HTr. CẤP TÍN – TỪ ĐƯỜNG HỒ THỊ KIM HIẾU (Hải Ngoại)
• HTr. CẤP TÍN – DIỆU AN NGUYỄN THỊ MỸ NGỮ (Hải Ngoại)

Tiểu Ban Ẩm thực:
• HTr. CẤP TẤN – NGUYÊN THUYẾT LÊ MINH THY (Hải Ngoại)
• HTr. CẤP TẤN – NHẬT QUẾ LÊ THỊ THANH VÂN (Quốc nội)
• HTr. CẤP TÍN – TÂM HIẾU LÊ VĂN HẢO (Hải Ngoại)
• HTr. CẤP TÍN – TÂM LỘC NGUYỄN HẢI (Hải Ngoại)

Tiểu Ban Chiêm bái – Tham quan:
• Cô NGUYÊN HỒNG (Nguyên HTr. CẤP TÍN – DIỆU HỒNG CAM THỊ HẰNG NGA)
• HTr. CẤP TÍN PHÚC TÂM NGÔ ĐÌNH TRÍ (Hải Ngoại)
• HTr. CẤP TÍN GÍAC NGỘ VÕ ĐÌNH TRỌNG (Hải Ngoại)

ĐIỀU THỨ HAI: Ban Tổ Chức Đại Hội theo đúng tinh thần Nội quy và Quy chế Huynh trưởng của Gia Đình Phật Tử Việt Nam; Cương Yếu Điều Hành của Ban Hướng Dẫn Thế Giới và y theo Đề Án Tổ Chức Đại Hội kỳ IV để tổ chức và điều hành Đại Hội.

ĐIỀU THỨ BA: Nhiệm vụ của Ban Tổ Chức Đại Hội sẽ chấm dứt sau Lễ Bế Mạc Đại Hội 30 ngày.

ĐIỀU THỨ TƯ: Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Huynh trưởng Phó Trưởng Ban, Tổng Thư ký, các Ủy viên liên hệ; Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam Quốc Nội và Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại; các Ban Hướng Dẫn các Châu, các Quốc gia và các Huynh Trưởng đương sự chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định này.

Phật lịch 2559, Đà Lạt, ngày 17 tháng 4 năm 2016
TRƯỞNG BAN
NGUYÊN TÍN NGUYỄN CHÂU
(Ðóng dấu và ký tên)

NƠI NHẬN:
– Các Huynh Trưởng đương sự
– Thành viên Ban Hướng Dẫn Thế giới
– BHD Quốc Nội và Hải Ngoại “ Để thi hành ”

SAO KÍNH GỞI:
– Hội Đồng Tăng già Chứng Minh
– Ban Thường trực HĐCV Giáo hạnh “Để kính trình”
– Hồ sơ/Lưu chiếu.
7

Leave a Reply