QUYẾT ĐỊNH: VỀ VIỆC CÔNG CỬ THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI GĐPTVN TẠI HẢI NGOẠI – 2016.

IMG_4457Huynh trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn GÐPT Việt Nam tại Hải Ngoại,
Tâm Ðăng Nguyễn Văn Pháp (Ảnh: Sen Trắng US)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI
BI-TRÍ-DŨNG
VP/TTK: 68 Elliston St, Chester Hill, NSW 2162 . AUSTRALIA. E mail hoavan1an@yahoo.com.au

Số 16010 BHDHN/QĐ/TB

QUYẾT ĐỊNH SỐ:16.010/HDTG/QĐ/TB
VỀ VIỆC CÔNG CỬ THÀNH PHẦN NHẦN SỰ BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI GĐPTVN TẠI HẢI NGOẠI – 2016.

 • Chiếu Nội Quy minh thị quy định Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam;
 • Chiếu Quy Chế Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam;
 • Chiếu Cương Yếu Điều Hành của Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới;
 • Chiếu Biên Bản phiên Họp BHD HN Định Kỳ 10 ngày 26 tháng 3 năm 2016;
 • Chiếu Thông Tủ số: 16007/BHDHN/TT/TB về việc Tổ chức Đại Hội Kỳ VI GĐPTVN Tại Hải Ngoại;
 • Chiếu Thông Báo số : 16008/BHDHN/TB/TB ngày 10 tháng 4 năm 2016 về đề án công cử nhân sự Ban Tổ Chức Đại Hội GĐPTVN Tại Hải Ngoại Nhiệm Kỳ 2016-20120;
 • Chiếu nhu cầu Phật sự.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU THỨ NHẤT: Nay Duyệt y thành phần nhân sự Ban Tổ Chức Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hải Ngoại Kỳ VI – 20126 như sau:

 • Huynh Trưởng Cố Vấn: : Htr. Tâm Trí Tư Đồ Minh
 • Htr. Tâm Minh Vương Thúy Nga
 • Htr. Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm
 • Htr. Tâm Tựu Sử Thành
 • Trưởng Ban Tổ chức:: Htr. Tâm Đăng Nguyễn Văn Pháp
 • Phó Trưởng Ban : Htr. Tâm Bạch Trần Huyền Đan

I. Trưởng Khối Điều hành:

 • Htr. Quảng Giải Huỳnh Kim Hóa
 • Phụ Tá : Htr. Chiếu Lực Ngô Quốc Dũng

a) Tiểu Ban Hành Chánh: Htr Phúc Tâm Ngô Đình Trí
Thư Ký: Htr. Phúc Tâm Ngô Đình Trí
Phụ tá: Htr Thị Nguyện Huỳnh Ngọc Trọng
Htr. Quảng Long Trần Quốc Hưng
Thủ Quỹ: Htr. Thiện Quý Nguyễn Ánh Nguyệt
Phụ Tá: Htr. Thiện Hoa Hoàng Trúc Quỳnh

b) Tiểu Ban Truyền Thông – báo chí:
Htr. Quảng Dũng Hồ Chí Cường
Htr. Từ Khoa Vũ Ngọc Châu

c) Tiểu Ban Nhiếp Ảnh – Quay Phim:
Htr. Minh Ngọc Trần Văn Quý

d) Tiểu Ban Văn Nghệ:
Htr. Thị Thiện Phạm Công Hoàng
Htr. Tâm Lộc Nguyễn Hải
Htr. Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp

e) Tiểu Ban Tu chính Nội Quy – Quy chế Huynh Trưởng – Cương Yếu Tổ chức Điều hành và Đúc kết – Soạn thảo Quyết Nghị Đại Hội
Htr. Tâm Tựu Sử Thành
Htr. Nguyên Thanh Nguyễn Văn Hà
Htr. Quảng Giải Huỳnh Kim Hóa
Htr. Tâm Bạch Trần Huyền Đan
Htr. Minh Chơn Nguyễn Văn Chính
Htr. Thị Lộc Võ Văn Mai
Htr. Tâm Lễ Vương Học

f) Tiểu Ban Vận động tài chánh:
Htr Nguyên Thuyết Lê Minh Thi

II. Trưởng Khối Nghị Hội: Htr. Thiện Phú Nguyễn Văn Vinh
Phụ Tá: Htr. Nguyên Hòa Phạm Phước Thuận

a) Tiểu Ban Điều hành Sinh hoạt – Chương trình – Nghi Lễ:
Htr. Nguyên Để Phan Thị Kim Oanh
Htr. Minh Lộc Trần Văn Lợi
Htr. Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng
Htr. Vạn Thắng Nguyễn Quốc Toàn
Htr. Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp (k)

b) Tiểu Ban Tài Liệu – Kỷ Yếu
Htr. Tâm Thọ Nguyễn Thượng Dật
Htr. Nguyên Hoằng Trương Minh
Htr. Minh Trường Lê Công Thọ
Htr. Quảng Bình Lê Văn Rãnh

c) Tiểu Ban Trang Hoàng – Âm thanh – Kỹ thuật
Htr Quảng Dũng Hồ Chí Cường (k)
Htr Minh Quanh Trần Anh Kiệt
Htr Trí Tri Triệu Quang Tâm
Htr Quảng Tài Hàng Xang Xiếu

d) Tiểu Ban Tiếp Tân :
Htr. Huệ Kha Khu Thêm Đóng
Htr. Tâm Trực Huỳnh Văn Trung
Htr. Nhật Tân Nguyễn Ngọc Sương
Cô Nguyên Hồng ( Htr Diệu Hồng )
Htr. Diệu An Nguyễn Thị Mỹ Ngữ (k)

III. Trưởng Khối Đời sống: Htr Tâm Bạch Trần Huyển Đan

a) Tiểu Ban Vận chuyển :
Htr. Thiện Niệm Trần Thái Mẫn
Htr.Thiện Hoa Hoàng Trúc Quỳnh
Htr.Thị Trực Võ Văn Chánh
Htr. Thiện Mỹ Thái Văn Anh

b) Tiểu Ban Lưu trú :
Htr. Tâm Bạch Trần Huyển Đan (k)
Htr. Thiện Hòa Phùng Thái Hiền (k)
Htr. Trí Thông Lê Văn Thái
Htr. Nguyên Hồng Lê Tấn Phúc
Htr. Quảng Tài Hàng Xang Xiếu
Htr. Minh Trường Lê Công Thọ (k)
Htr. Diệu An Nguyễn Thị Mỹ Ngữ

c) Tiểu Ban Trật Tự:
Htr. Nguyên Chí Đào Ngọc Quan
Htr. Chúc Tâm Trần Chánh Bình

d) Tiểu Ban Ý Tế – Vệ sinh:
Htr. Tâm Trực Huỳnh Văn Trung
Htr. Từ Đường Hồ Kim Hiếu
Htr. Quảng Bình Lê Văn Rãnh (k)
Htr. Thị Thiện Phạm Công Hoàng (k)

e) Tiểu Ban Ẩm thực:
Htr. Nguyên Thuyết Lê Minh Thi
Htr. Tâm Hiếu Lê Văn Hảo
Htr. Tâm Lộc Nguyễn Hải (k)

f) Tiểu Ban Chiêm bái – Tham quan:
Cô Nguyên Hồng ( Htr Diệu Hồng )
Htr. Phúc Tâm Ngô Đình Trí ( k )
Htr. Giác Ngộ Võ Đình Trọng

g) Tiểu Ban Vận Động Tài chánh:
Htr. Nguyên Thuyết Lê Minh Thi
Htr. Tâm Hiếu Lê Văn Hảo
Htr. Tâm Lộc Nguyễn Hải (k)

ĐIỀU THỨ HAI:
Ban Tổ Chức Đại Hội theo đúng tinh thần Nội quy và Quy chế Huynh trưởng của Gia Đình Phật Tử Việt Nam; Cương Yếu Điều Hành của Ban Hướng Dẫn Thế Giới và y theo Đề Án Tổ Chức Đại Hội Hải Ngoại Kỳ VI để tổ chức và điều hành Đại Hội.

ĐIỀU THỨ BA:
Nhiệm vụ của Ban Tổ Chức Đại Hội sẽ chấm dứt sau Lễ Bế Mạc Đại Hội 30 ngày.

ĐIỀU THỨ TƯ:
Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Huynh trưởng Phó Trưởng Ban, Tổng Thư ký, các Ủy viên liên hệ; Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại; các Ban Hướng Dẫn các Châu, các Quốc gia và các Huynh Trưởng đương sự chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định này.

Hải ngoại, ngày 22 tháng 04 năm 2015
TRƯỞNG BAN
TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp
(Ðóng dấu, ký tên)

BẢN SAO
Kính gởi:
– Thành Viên BHD HN
-Ban Hướng Dẫn Châu, Quốc Gia
“để thi hành”
-Ban Hướng Dẫn Thế Giới
“Kính tri tường”
– Quý Huynh Trưởng Cấp Dũng Hải Ngoại
“Kinh hổ trợ”
– Hồ sơ – Lưu

Leave a Reply