Đề Án và Chương Trình Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hải Ngoại Kỳ VI: 2016-2020

2

Đại hội nhằm mục đích:

  • Kiểm điểm nhiệm kỳ,
  • Hoàn chỉnh Cơ chế,
  • Công cử Thành phần nhân sự Ban Hướng Dẫn nhiệm kỳ mới,
  • Hoạch định chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020.

 

Leave a Reply