Trần Quang Ðức: Là Tất Cả Nhưng Cũng Chẳng Là Gì

Tản mạn về Lịch sử – Truyền thống. 21.7.2016. Xưa nay, thế hệ đi trước thường áp đặt suy nghĩ, cảm xúc của mình lên các thế đi sau. Mà lịch sử, truyền thống luôn được dùng làm sợi dây trói buộc, gắn kết. Một nếp nghĩ, một cách nhìn diễn đi diễn lại qua…