Lê Mạnh Thát: Khương Tăng Hội


Trích trọn chương V, LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM – Từ Khởi Nguyên Đến Thời Lý Nam Đế của GS Trí Siêu Lê Mạnh Thát Khương Tăng Hội ở Việt Nam Khương Tăng Hội và Trung Quốc Sự nghiệp phiên dịch và trước tác Cuộc đời và sự nghiệp của Khương Tăng Hội, ta hiểu…