GĐPTVN, Những Bài Lịch Sử | History Articles

LỜI THƯA BBT: Trong hoàn cảnh hiện nay, chưa có một pho lịch sử nào của tổ chức GĐPTVN trong lẫn ngoài nước xét thấy là đầy đủ với chiều dài thời gian và bề rộng địa lý phát triển của tổ chức, bên cạnh đó còn nhiều yếu tố chi phối, tác động của từng giai đoạn xã hội. Do đó mục này BBT chỉ đang cố gắng sưu lục tất cả những tư liệu chắp, rời, liên quan lịch sử GĐPTVN mà thôi. Tất nhiên nội dung mỗi bài lịch sử còn cần san định và không nhất thiết đây là quan điểm lịch sử của Trang nhà Sen Trắng. Và đây chỉ là bước đầu cho công việc kết tập một tài liệu lịch sử hoàn chỉnh hơn trong tương lai…