1 thought on “GS Nguyễn Vĩnh Thượng: Về tác giả của bài thơ “Mất Mẹ” trong truyện “Bông Hồng Cài Áo” của Thầy Nhất Hạnh.

Leave a Reply

%d bloggers like this: