Lotus Media: Đã Phát Hành “Đối mặt với các vấn đề trong cuộc sống theo quan điểm Phật Giáo” | PDF

ĐỐI MẶT VỚI CÁC VẤN ĐỀ TRONG CUỘC SỐNG
Theo Quan Điểm Phật Giáo

[ PDF ]

Tác giả: Tỳ Kheo Ni Thubten Chodron
Dịch Việt: Diệu Liên Lý Thu Linh
Kong Meng San Phor Kark See Monastery,
88 Bright Hill Road S (574117)
Tel:–65–6849–5342 | Fax:–65–6452–8332
Email:publication@kmspks.org | http://www.kmspks.org
xuất bản lần thứ nhất
Lotus Media tái bản, 2021
ISBN: 2370001578623
Diệu Liên Lý Thu Linh gratefully acknowledges
the permission kindly given by the author Venerable Thubten Chodron
and publisher, Kong Meng San Phor Kark See Monastery to translate
and publish this book in Vietnamese for free distribution.
_____________________________

Người dịch, Diệu Liên Lý Thu Linh, xin chân thành cảm ơn sự cho phép
của tác giả Tỳ Kheo Ni Thubten Chodron và nhà xuất bản,
Tu viện Kong Meng San Phor Kark See,
để biên dịch quyển Dealing With Life’s Issues–A Buddhist Perspective,
sang tiếng Việt và phân phối dưới dạng sách ấn tống.
Nếu bạn không có nhu cầu dùng sách này, xin hãy chuyển cho người khác.
Vì theo lời Đức Phật dạy, Pháp thí vượt trội hơn mọi cách bố thí khác.
Hy vọng rằng tất cả chúng sanh đều có cơ hội biết đến Phật pháp. Rất, rất khó có được thân người,
và có duyên lành gặp được Phật pháp, do đó hãy quý trọng, gìn giữ sách này.

_____________________________

Độc giả muốn có ấn bản giấy in, xin liên lạc:
Hoa Kỳ | Tâm Thường Định | 916.607.4066 | tamthuongdinh@gmail.com
Việt Nam | Nguyên Không | 0903660911 | nguyenkhonglm@gmail.com
để được hướng dẫn.

 

Leave a Reply