Quang Thái: Chùa Quang Thiện tổ chức Lễ Tiểu Tường Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN

California ngày 21/3/2021 – Mặc dầu California chỉ mới mở cửa một phần nào trong các sinh hoạt đời sống cộng đồng xã hội, dân chúng. Chùa Quang Thiện cố gắng trong giới hạn của mình để tổ chức lễ Tưởng niệm tròn một năm Hòa Thượng Quảng Độ viên tịch. Ngài là một nhà lãnh đạo, một học giả, một đạo sư lỗi lạc của Phật Giáo Việt nam. Quang Thái xin gởi đến quí Phật tử của chùa hôm nay không về tham dự được, hình ảnh ngày lễ Tưởng Niệm này. Chúng ta hẹn gặp lại sinh hoạt tu học của chùa tuần tới.

Leave a Reply