Quang Thái: Chùa Quang Thiện tổ chức Lễ Tiểu Tường Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN


California ngày 21/3/2021 – Mặc dầu California chỉ mới mở cửa một phần nào trong các sinh hoạt đời sống cộng đồng xã hội, dân chúng. Chùa Quang Thiện cố gắng trong giới hạn của mình để tổ chức lễ Tưởng niệm tròn một năm Hòa Thượng Quảng Độ viên tịch. Ngài là một nhà lãnh đạo, một học giả, một đạo sư lỗi lạc của Phật Giáo Việt nam. Quang Thái xin gởi đến quí Phật tử của chùa hôm nay không về tham dự được, hình ảnh ngày lễ Tưởng Niệm này. Chúng ta hẹn gặp lại sinh hoạt tu học của chùa tuần tới.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s