Đạo Sinh: Tu Hành Thời Đức Phật | Kỳ 4 | Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa Thâm Áo

“Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát này không thích quán sát, đàm luận các việc thế gian như thế, chỉ thích quán sát, đàm luận Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Tu-bồ-đề, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm áo, xa lìa các tướng, có thể chứng Vô thượng Đại bồ-đề.

Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát này thường không xa lìa tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí,
– tu hành Bố thí ba-la-mật-đa, bỏ sự tham lam, keo kiệt;
– tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, bỏ sự phá giới;
– tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, bỏ sự cáu giận, tranh chấp;
– tu hành Tinh tấn ba-la-mật-đa, bỏ sự biếng nhác;
– tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, bỏ sự tán loạn;
– tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bỏ sự ngu si.”

善 現 。 是 菩 薩 摩 訶 薩 不 樂 觀 察 論 說 世 間 如 是 等 事 。 但 樂 觀 察 論 說 般 若 波 羅 蜜 多 。 何 以 故 。 善 現 。 甚 深 般 若 波 羅 蜜 多 遠 離 眾 相 。 能 證 無 上 大 菩 提 故 。 善 現 。 是 菩 薩 摩 訶 薩 常 不 遠 離 一 切 智 智 相 應 作 意 。 修 行 布 施 波 羅 蜜 多 離 慳 貪 事 。 修 行 淨 戒 波 羅 蜜 多 離 破 戒 事 。 修 行 安 忍 波 羅 蜜 多 離 忿 諍 事 。 修 行 精 進 波 羅 蜜 多 離 懈 怠 事 。 修 行 靜 慮 波 羅 蜜 多 離 散 亂 事 。 修 行 般 若 波 羅 蜜 多 離 愚 癡 事 。
~ 大般若波羅蜜多經卷第三百二十七

 

Ảnh:Hiếu Trần | 500px

Leave a Reply