Thích Tín Nghĩa: THÔNG TƯ Tổ Chức Lễ Cầu Nguyện Cho Những Nạn Nhân Bị Thảm Sát Tại Atlanta, Georgia và Boulder, Colorado.

Sa Môn Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK | Ảnh: Sen Trắng

*

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH – EXECUTIVE COUNCIL
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRƯC – STANDING OFFICE

4717 W. First St., Santa Ana, CA 92703 – U.S.A.  |  Tel.: (714) 548-4148

Phật Lịch: 2564 | Số: 46 /HĐĐH/TT

THÔNG TƯ

Tổ Chức Lễ Cầu Nguyện Cho Những Nạn Nhân
Bị Thảm Sát Tại Atlanta, Georgia và Boulder, Colorado.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính bạch Chư tôn Trưởng Lão, chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Kính thưa quí Cư Sĩ thành viên Giáo Hội,

Như tin tức đã loan tải vào ngày 16 tháng 3 năm 2021 một vụ thảm sát đã giết chết 8 người tại Atlanta, Georgia. Đồng thời khoảng một tuần sau, ngày 22 tháng 3 năm 2021 cũng đã xảy ra vụ thảm sát thứ 2 tại Boulder, Colorado gồm có 10 người chết. Đây là những tình cảnh vô cùng thương tâm mà nạn nhân đã chết không một lời từ biệt.

Đứng trước thảm trạng vô cùng đau đớn này, Giáo Hội tha thiết kêu gọi các Tự Viện, Niệm Phật Đường, Tịnh Thất, các tổ chức, đoàn thể Phật Giáo… xin tùy hoàn cảnh sở tại, thiết lễ cầu nguyện cho những người quá cố được sớm thác sanh vào thế giới an lành.. Chúng ta cũng không quên nhất tâm cầu nguyện cho người còn sống được khỏe mạnh, yên vui để biết yêu thương nhau hơn, mà không gây ra thảm cảnh như trên trong xã hội con người.

Chân thành kính cảm ơn Chư Tôn Đức Tăng Ni, quí Cư Sĩ thành viên Giáo Hội luôn được thân tâm an lạc, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành.

Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Santa Ana,  ngày 24  tháng 3  năm 2021
Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK
Chủ Tịch
Sa Môn Thích Tín Nghĩa

Nơi Nhận:
– Hội Đồng Giáo Phẩm “để kính tường”
– Hội Đồng Điều Hành “để thực hiện”
– Hồ Sơ – Lưu

Leave a Reply