Quảng An: Trí Chơn Tánh Tuệ

Sự nghiệp hoằng Pháp tạm xong rồi
Ôn về Phật quốc chốn thảnh thơi
Một đời độ chúng tròn Bi Nguyện
Ta Bà tự tại vào ra thôi.

Viễn du hành Đạo tạo an đời
Chánh Pháp lan truyền khắp mọi nơi
Hợp hòa Giáo Lý chung Nguồn cội
Trí Chơn Tánh Tuệ tỏa rạng ngời.

Tứ đại vô thường đà chi phối
Ôn xã trần lao nhẹ mây trôi
Y Vàng Bát Ngọc truyền hậu bối
Nối tiếp truyền Đăng gắn độ Đời.

Chúng con Tăng -Tục lòng tiếc nuối
Tâm hương kính tiễn Giác linh NGƯỜI
Chặng đường cứu khổ còn trông đợi
Cõi Phật viên dung Ôn đáo hồi.

Quảng An 9/5/2011

Leave a Reply