1 thought on “Nguyễn Văn Tuân: Hòa Thượng Thích Quảng Độ (1928 – 2020), Chân Tu và Trí Thức

Leave a Reply

%d bloggers like this: