The 17thGyalwang Karmapa | Đạo Sinh dịch Việt: Khi Từ Bi Có Mặt | When compassion is present

“Khi từ bi có mặt, chúng ta không bỏ qua nỗi đau của người khác được. Đúng ra là chúng ta có một ý thức cần phải chấm dứt nỗi đau đó càng sớm càng tốt, giống như lửa đang đốt dưới chân quý vị vậy. Quý vị không sợ hãi cũng không chần chừ, mà sẵn sàng cưu mang khổ đau của người khác, của loài vật, và ngay cả chính hành tinh này. Đây là điều tôi gọi là loại vô úy chân chính, là tinh thần vô úy của bậc trượng phu thực thụ.” ~ The 17th Gyalwang Karmapa | Đạo Sinh dịch Việt

When compassion is present, we do not overlook others’ pain. Rather, there is a sense of urgency to end that pain, as if a fire has just been lit underneath you. You have no fear and no hesitation in taking on the suffering of other people, animals, and even the planet itself. This is what I would call the right kind of fearlessness. This is the fearlessness of true heroes. The 17th Gyalwang Karmapa | Source: “The Heart Is Noble: Changing the World from the Inside Out”

Leave a Reply