Thích Nhất Hạnh: Từ Bi Là Hành Động | Trích “Trái tim của Bụt – Bài 23: Tu tập từ quán”

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh | Ảnh: Làng Mai Gởi tâm Từ bao trùm tất cả một phương, hai phương, ba phương, bốn phương, … có thể chúng ta chưa hiểu được nỗi khổ, và niềm đau. Tâm Từ và tâm Bi làm phát sinh những nguồn năng lượng. Phải thực tập quán chiếu, phải…