Quang Ngộ: Thông Báo của Ban Điều Hành Bậc Lực, GĐPTVNHK


Lục Tổ Huệ Năng (Huineng) 

KHÓA TU HỌC HUYNH TRƯỞNG
BẬC LỰC NĂM THỨ 5

Buổi học kỳ 1 Đề tài: KINH PHÁP BẢO ĐÀN
do Hòa Thượng Thích Đồng Trí thuyết giảng.

ĐỊA ĐIỂM: Trên điện thoại số (857) 232 – 0159, Mã số: 616474
THỜI GIAN: 6:00- 8:00 chiều (giờ Cali), thứ Sáu ngày 12 tháng 03, năm 2021.
THÀNH PHẦN THAM DỰ: Ban Điều Hành cùng toàn thể Học Viên Bậc Lực Hoa Kỳ

Để ổn định và trang nghiêm đạo tràng,
xin các Huynh Trưởng vào phòng học trước 15 phút.

Thư ký BĐH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s