Quang Ngộ: Thông Báo của Ban Điều Hành Bậc Lực, GĐPTVNHK

Lục Tổ Huệ Năng (Huineng) 

KHÓA TU HỌC HUYNH TRƯỞNG
BẬC LỰC NĂM THỨ 5

Buổi học kỳ 1 Đề tài: KINH PHÁP BẢO ĐÀN
do Hòa Thượng Thích Đồng Trí thuyết giảng.

ĐỊA ĐIỂM: Trên điện thoại số (857) 232 – 0159, Mã số: 616474
THỜI GIAN: 6:00- 8:00 chiều (giờ Cali), thứ Sáu ngày 12 tháng 03, năm 2021.
THÀNH PHẦN THAM DỰ: Ban Điều Hành cùng toàn thể Học Viên Bậc Lực Hoa Kỳ

Để ổn định và trang nghiêm đạo tràng,
xin các Huynh Trưởng vào phòng học trước 15 phút.

Thư ký BĐH

Leave a Reply