Nguyên Tín Nguyễn Châu: Thư Chúc Tết 2021 của H.Tr Trưởng Ban Hướng Dẫn Thế Giới.

“… Pháp hành tinh tấn mà mỗi Lam viên chúng ta phải dốc lòng thực hiện đó là: phát triển Bồ đề tâm, soi rọi lại tự thân để sám hối lỗi lầm, giải trừ ngã chấp, nuôi lớn đời sống tỉnh thức, thực hành đầy đủ châm ngôn Bi – Trí – Dũng, để Từ bi xóa bỏ hận thù, giải khổ trao vui, thắp đèn Tuệ xóa tan đời sống tối tăm, mang đến cho chúng sanh nguồn năng lượng không sợ hãi, khiếp nhược bằng đức Dũng.

Thực hành pháp tinh tấn, chúng ta không chỉ có tụng đọc nhiều kinh điển mà phải sống theo lời Phật dạy, làm nhiều Phật sự mà không quên tâm nguyện Bồ đề, siêng gánh vác công việc nhà Lam mà không rời lý tưởng Bồ tát hạnh. Có như thế thì khẩu hiệu tinh tấn mới chính là đời sống, và đưa mỗi Lam viên chúng ta cất bước trên con đường cao rộng, vượt thắng chướng duyên, xây dựng Tổ chức vững mạnh, và đưa đến sự thành tựu sứ mạng phụng sự Đạo pháp, Dân tộc và Nhân loại bằng sức mạnh tinh tấn nơi mỗi Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPTVN, có như vậy chúng ta mới báo ân trọn vẹn, xứng đáng là người Phật tử chân chánh, gìn giữ mùa xuân cho Tổ chức chúng ta…” Huynh Trưởng NGUYÊN TÍN NGUYỄN CHÂU

 

Leave a Reply