Trần Ngọc Ninh: In Memoriam

Để vĩnh biệt Ni sư Thích Nữ Trí Hải Thế danh Công Tằng Tôn Nữ Phùng Khánh (1938-2003) Tin đến thật đột ngột và bất ngờ. Tôi về nhà muộn, tối ngày 8 tháng 12, 2003, thì được vợ chồng bác sĩ Vũ Đình Minh báo cho biết là Ni cô Thích Nữ Trí Hải ở…

Cao Huy Thuần: Sông Xuôi Ra Biển

Tôi gặp lại Sư cô Trí Hải ngay lần đầu về nước, tại Huế, năm 1980. Từ trong chùa Hồng Ân bước ra sân, tôi gặp Cô đang ngoài sân bước vào chùa. Tôi chắp tay cúi chào Cô, Cô chắp tay cúi chào tôi. Mười lăm năm xa cách mới gặp lại Cô, cảm…

Đạo Sinh: Danh và Sự

Tu tập là TRỞ THÀNH. Một trong những ý nghĩa trở thành của tu tập là “nhiễm ô trở thành thanh tịnh.” Nói theo thuật ngữ Phật học là chuyển 5 uẩn phiền não nhiễm ô thành 5 uẩn vô lậu thanh tịnh. Để làm được điều này, đức Phật đề nghị người học hãy…