Sa Sainteté le Dalaï-Lama / Đạo Sinh chuyễn ngữ: Sinh tử luân hồi và niết bàn, hai trạng thái của một Tâm

“Nhờ uyển chuyển nên tâm có thể thay đổi. Vì thế chúng ta hãy học cách xem mình có thể chuyển hóa tâm được chừng nào. Chúng ta cần nhận ra và ứng dụng những phương cách nào có thể giúp chúng ta đạt được sự chuyển hóa đó. Sinh tử luân hồi và niết…