Thích Thiện Siêu: Gặp Gỡ Tuổi Trẻ – Nói chuyện với sinh viên khoa Sử, Ðại học Sư phạm Vinh, 1999

Hôm nay các bạn đến chùa. Chùa đối với Việt Nam chúng ta là một danh từ rất quen thuộc. Từ “Chùa” thường ghép với một từ  đơn là “chiền”. Từ kép gọi là “Chùa chiền”. Cả hai từ này rất quen thuộc, bởi hiện tại trên đất nước chúng ta làng nào cũng có chùa.…