Thích Giác Chinh: Official Press of Journal of Buddhist studies/Tạp chí nghiên cứu Phật học


Official Press of Journal of Buddhist studies
Tạp chí nghiên cứu Phật học
Tạp chí đã được Thư Viện Quốc Hội Mỹ cấp phép và trao cho Bản quyền ISSN.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo Thường Trụ Trong Mười Phương,

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Đoàn,
Kính thưa quý Phật tử, thân hữu Thiền sinh, quý Mạnh thường quân xa gần,

Hôm nay là một ngày an vui khi Nhà Xuất Bản: Dharma Mountain Publishing và Tăng đoàn đã nhận được sự chấp thuận từ Thư Viện Quốc Hội Mỹ cấp phép và trao cho Bản qyền ISSN cho Tạp chí nghiên cứu Phật học – Journal of Buddhist studies:

  • Ấn bản in Journal of Buddhist studies (Print) ISSN 2692-7357
  • Ấn bản online Journal of Buddhist studies (Online) ISSN 2692-739X

Chúng con – Chúng tôi thành kính niệm ơn Tam Bảo, thành kính thông tri đến Chư tôn đức Tăng đoàn và Cộng đồng xa gần.

Cung kính,
An vui!

Official Press of Journal of Buddhist Studies 

Namo tassa Bhagavato arahato Sammā-sambuddhassa

Homage to the Blessed One, the Perfected One, the Completely Selfawakened One

The Honorable venerable in the Sangha, the Journal of Buddhist studies, a journal of the US Sangha for Buddhist studies has a patronage/auspices and is copyrighted from the Library of Congress.

  • Journal of Buddhist studies (Print)
    ISSN 2692-7357
  • Journal of Buddhist studies (Online)
    ISSN 2692-739X

In the Buddhist tradition, the wise instructions from the enlightened teachings of the Buddha have contributed to the peaceful, prosperous life, humanity and morality for society. With gratitude to the Three Jewels for blessing and protecting our faith, we would like to inform and share the press of news of Journal of Buddhist Studies.

The Buddha in our hearts,

Sincerely
Thich Giac Chinh
Founder – CEO
of Dharma Mountain Publishing – Journal of Buddhist studies

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s