Thích Nhất Hạnh/Tâm Thường Định chuyển ngữ: Sống tốt với chính mình*

“To be beautiful means to be yourself. You don’t need to be accepted by others. You need to accept yourself. When you are born a lotus flower, be a beautiful lotus flower, don’t try to be a magnolia flower. If you crave acceptance and recognition and try to change yourself to fit what other people want you to be, you will suffer all your life. True happiness and true power lie in understanding yourself, accepting yourself, having confidence in yourself.” Thích Nhất Hạnh

“Xinh đẹp nghĩa là chính mình. Bạn không cần phải được người khác chấp nhận. Bạn cần chấp nhận bản thân mình trước. Khi bạn sinh ra là một bông hoa sen, hãy là một bông hoa sen xinh đẹp, đừng có cố gắng trở thành một bông hoa mộc lan. Nếu bạn khao khát sự chấp nhận và công nhận và cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp với những gì người khác muốn ở bạn, bạn sẽ đau khổ trong suốt cuộc sống của bạn. Hạnh phúc / an lạc  và sức mạnh thực sự đang nằm ngay trong sự hiểu biết trọn vẹn về chính mình, hãy chấp nhận bản thân, hãy tự tin vào chính mình, bạn nhé.” Thích Nhất Hạnh | Tâm Thường Định dịch

  • Tựa do Tâm Thường định đặt

Leave a Reply