Đạo Sinh: WATCH, DON’T JUDGE, PLEASE!

Khi còn tại thế đức Phật không tự nhận là người dẫn dắt Tăng-già. Người nào thấy Pháp là thấy Phật. Vì thế, trước khi nhập niết-bàn, ngài không chỉ định người thay thế, mà chỉ khuyên hãy lấy PHÁP & LUẬT làm Thầy. Một trong những Pháp đã được ngài áp dụng để giải…