Quảng Dũng Hồ Chí Cường: Hội Nghị Thường Niên BHD Miền Khánh Hòa

Ngày Họp Thường Niên Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Khánh Hòa. Chủ Nhật ngày 08/12/2019 tại Chùa Trúc Lâm, Austin, Texas. Bản Tin Ảnh phổ biến trên trang facebook Trưởng Quảng Dũng Hồ Chí Cường. Anh hiện là Trưởng Ban.

Leave a Reply