Quảng Dũng Hồ Chí Cường: Hội Nghị Thường Niên BHD Miền Khánh Hòa


Ngày Họp Thường Niên Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Khánh Hòa. Chủ Nhật ngày 08/12/2019 tại Chùa Trúc Lâm, Austin, Texas. Bản Tin Ảnh phổ biến trên trang facebook Trưởng Quảng Dũng Hồ Chí Cường. Anh hiện là Trưởng Ban.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s