3 thoughts on “Thích Phước Hậu: Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Quảng Thanh và Thông Tin Tang Lễ

  1. xin cho hỏi bài viết tren là của sư PHƯỚC HẬU hay là của SEN TRẮNG HOA KỲ ? Đề nghị trả lời rõ ràng không mập mờ

Leave a Reply

%d bloggers like this: