Thiệp Chúc Xuân Kỷ Hợi, 2019, của BHD/GÐPT/VN/HK

Ban Hướng Dẫn GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ
thành tâm ngưỡng chúc
Chư Tôn Ðức Trưởng Lão Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng, Ni;
Chư Tôn Ðức Hội Ðồng Giáo Phẩm;
Chư Vị Cố Vấn Giáo Hạnh GÐPT…,
một năm mới
TUỆ ÐĂNG THƯỜNG CHIẾU,
PHÁP THỂ KHINH AN,
PHẬT SỰ VIÊN THÀNH

Kính chúc Ban Hướng Dẫn Thế Giới, Quốc Nội và Hải Ngoại;
Quý Ban Hướng Dẫn Các Châu Lục, Quốc Gia;
Quý Ban Hướng Dẫn Miền;
Ban Chấp Hành Ðoàn Cựu Huynh Trưởng;
Quý Ban Bảo Trợ GÐPT; Quý Huynh Trưởng các cấp, Ðoàn Sinh các ngành;
Quý Phụ Huynh, Ðạo Hữu, Ðồng Bào Ðồng Hương…
một năm mới
TINH TẤN DÕNG MÃNH,
ÐẠO TÂM KIÊN CỐ,
AN KHANG THỊNH VƯỢNG

Leave a Reply