Tâm Thường Ðịnh: “Không Có Gì Quý Hơn Tình Huynh Ðệ”

Just enjoy being together. ‘Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.’ / Niềm vui khi bên nhau! Huynh trưởng của Bắc Cali dùng cơm, làm quen và tâm sự. ‘Đến với nhau là một sự khởi đầu; giữ cho nhau là tiến bộ; làm việc cùng nhau là thành công.’

Leave a Reply