Em trai của Huynh trưởng Diệu Ngọc Cao Ngọc Ðiệp, Ông Cao Minh Tuyến đã mệnh chung


IMG_0597

Sau một thời gian ngắn phát hiện và chóng chỏi với cơn bạo bịnh, ông Cao Minh Tuyến, Pháp Danh Phổ An, sinh nhăm 1957 (Ðinh Dậu), đã mệnh chung lúc 8:17pm ngày 1 tháng Năm, 2017 tại Hoa Kỳ. (nhằm ngày 6 tháng 4 năm Đinh Dậu). Hưởng thọ 61 tuổi.

Ðạo Hữu Phổ An Cao Minh Tuyến là em trai của Huynh trưởng Phó trưởng Ban Truyền Thống Xã Hội BHDGÐPTVNHK (kiêm Miền Quảng Ðức), Diệu Ngọc Cao Ngọc Ðiệp.

Sen Tráng xin trân trọng chuyển tin sơ khởi đến quý anh chị Lam viên bốn phương, nhất tâm ngưỡng nguyện chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, Tăng độ trì cho Hương Linh Phật tử Phổ An siêu sinh Cực Lạc Quốc Ðộ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s