Sen Trắng: Lễ cầu an cho em trai H.Tr Diệu Ngọc Cao Ngọc Ðiệp (PTB/TTXH/)

Ðược biết chiều nay, gia đình chị trưởng Diệu Ngọc Cao Ngọc Ðiệp, đương kiêm Phó Trưởng Ban Truyền Thống Xã Hội BHD GÐPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ, kiêm Miền Quảng Ðức, thiết lễ cầu an cho em trai là ông Cao Minh Tuyền, 60 tuổi, hiện lâm bịnh nan y trầm trọng, vừa được đưa vào trung tâm cấp cứu hôm qua.…