GHPGVNTN/HK: Thư Cung Thỉnh/Mời Dự Lễ Hiệp Kỵ Chư Tôn Đức Lãnh Đạo và Họp Giáo Hội đầu năm 2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH COUNCIL OF MANAGEMENT CENTRAL OFFICE 4717 W. First Street, Santa Ana, CA 92703 – U.S.A.  |  Tel.: (714) 548-4148  /  (714) 571-0473 Thư Cung Thỉnh/Mời Dự Lễ Hiệp Kỵ Chư Tôn Đức Lãnh Đạo và Họp…

GHPGVNTN/HK: Thông Bạch Xuân Đinh Dậu – 2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM CHÁNH VĂN PHÒNG 740 East Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A. | Tel. & Fax: (909) 986-2433 Thông Bạch Xuân Đinh Dậu – 2017  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư…