GHPGVNTN/HK: Thư Cung Thỉnh/Mời Dự Lễ Hiệp Kỵ Chư Tôn Đức Lãnh Đạo và Họp Giáo Hội đầu năm 2017

1506192_655039277876086_932467877_o

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
COUNCIL OF MANAGEMENT
CENTRAL OFFICE
4717 W. First Street, Santa Ana, CA 92703 – U.S.A.  |  Tel.: (714) 548-4148  /  (714) 571-0473

Thư Cung Thỉnh/Mời
Dự Lễ Hiệp Kỵ Chư Tôn Đức Lãnh Đạo
và Họp Giáo Hội đầu năm 2017

Kính gửi: Chư tôn Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và quý Cư Sĩ thành viên GHPGVNTNHK,
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý Cư Sĩ thành viên GHPGVNTNHK,

Năm mới dương lịch 2017 vừa bắt đầu và năm mới âm lịch Đinh Dậu sắp đến, thay mặt Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, thành tâm kính chúc chư tôn Trưởng Lão, chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và quý Cư Sĩ thành viên Giáo Hội một năm mới phước huệ trang nghiêm, thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành.

Để tưởng niệm công hạnh sâu dày của chư tôn Trưởng Lão Hòa Thượng đã một đời tận hiến cho Đạo Pháp và dân tộc, hàng năm Giáo Hội chúng ta đều trang nghiêm tổ chức Lễ Hiệp Kỵ quý Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Đức Niệm, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện GHPGVNTNHN/HK; Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thuyền Ấn, Chứng Minh GHPGVNTNHK; Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Chứng Minh GHPGVNTNHK; Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Dung, Chứng Minh GHPGVNTNHK; Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Nguyên Lai, Chứng Minh GHPGVNTNHK; Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hương, Chứng Minh GHPGVNTNHK. Năm nay Lễ Hiệp Kỵ sẽ được tổ chức tại Chùa Bát Nhã, Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, vào Thứ Bảy, ngày 18 tháng 3 năm 2017.

Đồng thời để tiện việc đi lại của chư Tôn Đức xa xôi, Giáo Hội cũng nhân dịp này tổ chức cuộc họp đầu năm để thảo luận và chuẩn bị về một số Phật sự quan trọng sắp thực hiện trong năm như Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2561, Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 7, Khóa An Cư Kiết Hạ năm 2017 và Đại Hội Thường Niên lần thứ 1 nhiệm kỳ 3, v.v… Cuộc họp đầu năm nay của Giáo Hội sẽ được tổ chức cùng ngày Lễ Hiệp Kỵ nói trên vào lúc 2 giờ chiều tại Chùa Bát Nhã.

Vì Phật sự chung của Giáo Hội kính mong chư tôn Trưởng Lão, chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và quý Cư Sĩ thành viên sắp xếp công việc để về tham dự đông đủ.

Cầu nguyện chư Phật gia hộ cho mọi Phật sự của chúng ta đều thành tựu viên mãn.

Thành tâm kính cung thỉnh/mời.

Phật lịch 2560, Santa Ana, ngày 1 tháng 1 năm 2017
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK,
Chủ Tịch,
Sa Môn Thích Tín Nghĩa
(Ấn ký)

Leave a Reply