GÐPT Hoa Nghiêm, Chánh Kiến và Hướng Thiện hỗ trợ CÐPG vùng San Diego gây quỹ gần 87 ngàn mỹ kim cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung, Việt Nam.

Trái: Huynh trưởng Bửu Thành Phan Thành Chinh; phải: H.Tr Tâm Ðịnh Nguyễn Xuân Hiệp (ảnh: Rosa Pham, Nguyễn Báu, Diệu Ngộ.) SEN TRẮNG: Trong một buổi trò chuyện cùng trưởng Bửu Thành Phan Thành Chinh, hiện là Phó trưởng ban Nghiên Cứu – Huấn Luyện Ban Hướng Dẫn GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, kiêm…